Kontaktné informácie


Pokiaľ máte záujem využiť niektorú z našich služieb, alebo sa chcete informovať na niektoré nami ponúkané produkty ,zavolajte nám.


Sme tu pre Vás nepretržite.

Hemisphere Slovakia s.r.o.

Bratislavská 2
949 01 Nitra

IČO: 50561901
DIČ: 2120376324

Telefón: +421 911 700 772
Web: www.hemi.sk
E-mail: info@hemi.sk
Facebook: www.facebook.com/hemiautonasplatky/

zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro vl.č.: 44270/N
zapísaná v - Register finančných agentov a finančných poradcov pod reg. číslom: 235407

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu:

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
(útvar dohľadu nad finančným trhom)
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1

Využite kontaktný formulár.

Neváhajte nás osloviť s vašimi požiadavkami.
Touto komunikáciou dobrovoľne udeľujete v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“) spoločnosti Hemisphere Slovakia s.r.o., Bratislavská 2, 949 01 Nitra alebo inej tretej osobe, ktorá pre ňu bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré ste dobrovoľne poskytli, za účelom evidencie, zabezpečovanie servisu starostlivosti o zákazníkov, zisťovania spokojnosti, poskytovanie marketingových služieb, ponuky produktov a služieb, prieskumu trhu, zasielanie obchodných oznámení, a informovanie o akciách, a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Zároveň potvrdzujete, že ste boli poučený o právach dotknutej osoby a že Vám boli poskytnuté všetky údaje v zmysle § 15 ZOOU. Zároveň súhlasíte so spracúvaním a používaním osobných údajov spol. Hemisphere Slovakia a treťou osobou vykonávajúcou alebo spolupracujúcou pri výkone činností prostredníctvom elektronickej pošty v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Beriete na vedomie, že tu uvedený súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede).