Skip to main content

Posúdenie a audit bezpečnosti

 • Penetračné testovanie (Pen Testing)
 • Audit kybernetickej bezpečnosti
 • Konzultácie o bezpečnosti (Security Consulting)
 • Bezpečnostné testovanie aplikácií (Application Security Testing)

Posúdenie a audit bezpečnosti sú kľúčové pre identifikáciu slabých miest v IT infraštruktúre organizácie. Súčasťou je penetračné testovanie, ktoré simuluje kybernetické útoky, aby odhalilo slabiny v systémoch, aplikáciách a v sieti, čím poskytuje praktické informácie o tom, ako zlepšiť bezpečnosť organizácie. Audit kybernetickej bezpečnosti zahŕňa komplexné hodnotenie aktuálnych bezpečnostných opatrení, politik a procedúr, pričom identifikuje oblasti na zlepšenie a zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami. Konzultácie o bezpečnosti poskytujú odborné poradenstvo a podporu pri vytváraní a implementácii bezpečnostných stratégií na mieru. Bezpečnostné testovanie aplikácií sa zameriava na identifikáciu a opravu zraniteľných miest na webových stránkach a v mobilných aplikáciách, čo je kritické pre ochranu dát a udržanie dôvery používateľov.

Tieto služby poskytujú organizáciám jasný prehľad o stave ich kybernetickej bezpečnosti a krokoch, ktoré musia podniknúť na posilnenie ochrany proti kybernetickým hrozbám.

Detekcia a reakcia na hrozby

 • Správa bezpečnostných incidentov (Incident Response)
 • Detekcia a prevencia hrozieb (Threat Detection and Prevention)
 • Monitorovanie siete (Network Monitoring)
 • Správa bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM – Security Information and Event Management)

Detekcia a reakcia na hrozby sú zásadné atribúty pre minimalizáciu vplyvu kybernetických útokov a zabezpečenie kontinuity podnikania. Správa bezpečnostných incidentov zahŕňa rýchlu reakciu na kybernetické útoky s cieľom minimalizovať škody a obnoviť systémy. Detekcia a prevencia hrozieb využíva pokročilé technológie na monitorovanie a blokovanie potenciálnych hrozieb v reálnom čase. Monitorovanie siete poskytuje neustály dohľad nad sieťovými aktivitami, identifikujúc neobvyklé alebo škodlivé správanie. Správa bezpečnostných informácií a udalostí zhromažďuje, analyzuje a koreluje bezpečnostné údaje z rôznych zdrojov, čím pomáha identifikovať a reagovať na hrozby efektívnejšie.

Služby detekcie a reakcie na hrozby zabezpečujú, že organizácie môžu rýchlo identifikovať a reagovať na hrozby, čím minimalizujú riziko a vplyv kybernetických incidentov na organizáciu.

Ochrana systémov a dát

 • Ochrana koncových bodov (Endpoint Protection)
 • Šifrovanie a ochrana dát (Data Encryption and Protection)
 • Ochrana e-mailov (Email Security)
 • Ochrana pred útokmi DDoS (DDoS Protection)
 • Zabezpečenie cloudu (Cloud Security)

Ochrana systémov a dát je základom kybernetickej bezpečnosti, ktorá zabezpečuje, že citlivé informácie a kritické systémy sú chránené pred neoprávneným prístupom a útokmi. Ochrana koncových bodov zahŕňa nástroje a technológie na ochranu zariadení, ako sú počítače, mobilné telefóny a servery, pred útokmi. Šifrovanie a ochrana dát zabezpečuje, že citlivé údaje sú chránené nielen v pokoji, ale aj pri prenose, čím sa znižuje riziko ich odcudzenia alebo kompromitácie. Ochrana e-mailov poskytuje nástroje na ochranu pred phishingom, spamom a ďalšími e-mailovými hrozbami, ktoré môžu viesť k úniku informácií alebo kompromitácii systémov. Ochrana pred útokmi DDoS (DDoS Protection) zaisťuje, že systémy a služby zostanú dostupné aj počas útokov distribuovaného odmietnutia služby. Zabezpečenie cloudu sa zameriava na ochranu dát a aplikácií uložených v cloudových prostrediach, čím sa zabezpečuje ich integrita a dostupnosť.

Služby ochrany systémov a dát sú kľúčové pre udržanie bezpečnosti a integrity systémov a dát v organizáciách.

Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia

 • Bezpečnostné školenia a vzdelávanie (Security Training and Awareness)

Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia sú kritickými komponentmi kybernetickej bezpečnosti, ktoré zabezpečujú, že zamestnanci sú si vedomí aktuálnych hrozieb a osvedčených postupov na ich predchádzanie. Bezpečnostné školenia a vzdelávanie  poskytujú zamestnancom potrebné znalosti a zručnosti na rozpoznanie a reakciu na kybernetické hrozby. Tieto programy zahŕňajú školenia o phishingu, bezpečnostných politikách, správnych postupoch pri používaní IT systémov a postupoch pri incidente. Zvyšovaním povedomia a vzdelávaním zamestnancov sa znižuje riziko chýb spôsobených ľudským faktorom, ktoré často vedú k bezpečnostným incidentom. Okrem toho, dobre informovaní zamestnanci môžu aktívne prispievať k ochrane organizácie pred hrozbami tým, že dodržiavajú bezpečnostné postupy a rýchlo reagujú na podozrivé aktivity. Vzdelávanie a povedomie možnosti hrozby sú neustálym procesom, ktorý musí byť pravidelne aktualizovaný a realizovaný, aby odrážal najnovšie poznatky o možných hrozbách a nových technológiách.

Táto investícia do ľudských zdrojov je nevyhnutná pre udržanie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti v organizácii.

Špecializované služby

 • Forenzné služby (Digital Forensics) – analýza a vyšetrovanie kybernetických incidentov
 • Architektúra a návrh zabezpečenia (Security Architecture and Design) – návrh a implementácia bezpečnostných systémov a politik

Špecializované služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti poskytujú pokročilé riešenia pre špecifické potreby organizácií. Forenzné služby sa zameriavajú na analýzu a vyšetrovanie kybernetických incidentov s cieľom identifikovať páchateľov a pochopiť spôsob útoku. Tieto služby sú kľúčové pri právnych sporoch a zabezpečení dôkazov pre ďalšie vyšetrovanie. Architektúra a návrh zabezpečenia ponúkajú návrh a implementáciu bezpečnostných systémov a politík na mieru, čím zabezpečujú, že infraštruktúra organizácie je odolná voči útokom. Táto skupina služieb tiež zahŕňa špecifické riešenia pre ochranu priemyselných kontrolných systémov (ICS), internetu vecí (IoT) a iných špecializovaných technológií, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť. Okrem toho, tieto služby môžu zahŕňať aj pokročilé analýzy hrozieb (Advanced Threat Analytics), ktoré poskytujú hĺbkový pohľad na potenciálne hrozby a slabé miesta v kybernetickej ochrane. Špecializované služby sú nevyhnutné pre organizácie, ktoré potrebujú prispôsobené a pokročilé riešenia na ochranu svojich kritických aktív a infraštruktúry.

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky. Preot neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.